1

มุ่งมั่นในการขจัดความเสี่ยงและลดอุบัติการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลต่างๆของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ในการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย, การติดตั้งระบบโทรศัพท์บนคราวน์สำหรับองค์กร, การดูแลเพจ, การให้บริการ Call Center, การออกแบบ และพัฒนา Software ต่างๆ

2

มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดต่างๆด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

3

มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารเทศในด้านความลับ (C, Confidentiality), ด้านความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล (I, Integrity) รวมถึงด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (A, Availability)

4

มุ่งมั่นในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้ระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO 9001

คือ มาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร มีการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

ISO 27001

คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย จัดการข้อมูลส่วนตัวควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวดโดยมาตรฐานนี้เปรียบเสมือนการยกระดับให้องค์กรมุ่งสู่มาตรฐานระดับสูงสุดของความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล